> Organisatie

‘Bij SAG werken ruim 270 mensen nauw samen’

Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG)

Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) bestaat uit 18 gezondheidscentra verspreid over Amsterdam en biedt zorg aan zo’n 90.000 Amsterdammers.

In onze organisatie werken ruim 270 mensen nauw samen, waaronder huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners, psychologen en paramedici. Samen met het bedrijfsbureau werken zij samen aan een goede, geïntegreerde eerstelijnszorg.

De gezondheidscentra vormen het hart van SAG. Elk centrum heeft een leidinggevend duo: een locatieverantwoordelijke huisarts en een centrummanager. Begin 2009 is de organisatie uitgebreid met SAG Zorgontwikkeling BV, aanbieder van Jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 4 jarigen in Amsterdam, naast de GGD.

> Bestuur
en toezicht

Paulien van Hessen

Raad van Bestuur

‘De raad fungeert als klankbord voor de bestuurder en als geweten van de organisatie’

> Raad van Bestuur

De SAG heeft een eenhoofdig Raad van Bestuur, bestaande uit mevrouw P.A.W. (Paulien) van Hessen, arts voor maatschappij en gezondheid.

> Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (tevens Raad van Commissarissen van SAG Zorgontwikkeling) ziet toe op de Raad van Bestuur en de besturing van SAG. De raad bewaakt de maatschappelijke opdracht, de realisatie van strategische doelstellingen en de continuïteit van de stichting. Hij fungeert als klankbord voor de bestuurder en als geweten van de organisatie. Jaarlijks voert de Raad van Toezicht een gesprek met de bestuurder over haar functioneren en evalueert jaarlijks het eigen functioneren.

De samenstelling van de raad is zodanig dat deze zijn taak onafhankelijk en naar behoren kan vervullen. De wijze waarop de raad zijn taken uitvoert, is vastgelegd in het reglement Raad van Toezicht. De raad hanteert de zorgbrede Governance Code.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Drs. Hans Broertjes – voorzitter
  • Mr. Arco Siemons – lid
  • Dr. Caroline van Dullemen – lid
  • Dr. Hedwig Vos – lid
  • Lennard Ekelmans – lid

Visie op toezicht

> Organogram

Kernwaarden

SAG koestert de kernwaarden van haar huisartsenzorg:

  • Persoonsgericht
  • Medisch-generalistisch
  • Continu
  • Gezamenlijk

Missie

Meer gezondheid, betere kwaliteit van zorg en lagere kosten. Dat wil SAG bereiken. Daarom leveren wij huisartsenzorg en jeugdgezondheidszorg in onze centra. Wij bieden zorg aan mensen die in Amsterdam wonen. Wij kijken goed naar wat patiënten willen of nodig hebben. Tevreden patiënten en blije zorgverleners: daar gaan we voor. Wij werken nauw samen met andere zorgverleners in Amsterdam. Samen kunnen wij onze patiënten de beste zorg bieden.

Visie

Alle mensen uit de regio moeten toegang hebben tot goede zorg. Wij vinden het onze taak om daarvoor te zorgen, samen met de andere zorgverleners in Amsterdam. Daarom doen wij mee met nieuwe ontwikkelingen, zoals (digitale) zorg op afstand. We stemmen onze vernieuwingen af op de behoeften van onze patiënten.

Wij zorgen goed voor iedereen, maar we letten extra op mensen die de zorg het hardst nodig hebben. Bijvoorbeeld oudere mensen of chronisch zieken. We werken als een team samen voor de patiënt. Bij het team horen zorgverleners die in het gezondheidscentrum, of in de buurt, werken. Denk aan een fysiotherapeut, een maatschappelijk werker of een jeugdhulpverlener.

SAG zorgt ook goed voor haar medewerkers. We luisteren goed naar wat zij zien en nodig vinden. Ook geven wij onze mensen volop ruimte om verder te leren.
Onze medewerkers leren ook van elkaar, door het onderling uitwisselen van ervaringen en afspraken. Dat maakt de kwaliteit van onze zorg beter en de kosten lager.

Tot slot zorgen we ook voor genoeg mensen, geld, materiaal en tijd om onze plannen uitvoeren. Bij SAG doen we wat we beloven.

Kwaliteit

SAG werkt op allerlei fronten aan het verhogen van de kwaliteit van de geboden zorg, o.a. door een keurmerk, het raadplegen van patiënten, deelname aan wetenschappelijk onderzoek, het waarborgen van patiëntveiligheid, een privacyreglement en een goede klachtenprocedure.


NHG-Keurmerk

Alle SAG gezondheidscentra beschikken over het keurmerk van het NHG en zijn geaccrediteerd.
De NHG-Praktijkaccreditering® is het keurmerk van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Het laat zien dat we binnen onze gezondheidscentra systematisch en continu bezig zijn om de kwaliteit van de geboden zorg te verbeteren. Voordat dit keurmerk wordt verleend, worden allerlei aspecten van de dienstverlening onder de loep genomen, van de organisatie en praktijkvoering tot het medisch handelen. Waar nodig worden verbeterplannen gemaakt. De dienstverlening wordt elk jaar opnieuw beoordeeld.


Wetenschappelijk onderzoek

De gezondheidscentra van SAG werken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek samen met het Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Eerstelijn (NIVEL) en het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde (ANH) van Amsterdam UMC. Dit betekent dat medische gegevens van alle patiënten op anonieme basis worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, voor onderwijs aan medische studenten en voor verbetering van de kwaliteit van de zorg die huisartsen bieden. Lees meer over het onderzoek.


Klachten en suggesties

SAG wil al haar patiënten kwalitatief hoogstaande zorg leveren. Om dat te kunnen realiseren, raadplegen wij ook hen. Verbetertips en klachten kunnen betrekking hebben op onze zorgverleners, het (medisch) handelen, de bejegening, de communicatie of onze praktijkorganisatie. Samen met onze patiënten zoeken we naar een oplossing. Lees hier hoe dat werkt.