Uw persoonsgegevens en uw privacy in een SAG gezondheidscentrum


Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
U kunt deze verklaring ook inzien als PDF.


Gezondheidscentrum

In het SAG Gezondheidscentrum kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).


De plichten van het gezondheidscentrum

Uw SAG Gezondheidscentrum is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen het SAG Gezondheidscentrum hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt middels beveiligde systemen/kanalen.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn vijftien jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.


Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens wanneer blijkt dat deze niet kloppen.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. Bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen, of wanneer de verwijdering van bepaalde gegevens er voor zorgt dat uw leven of dat van een ander in gevaar komt. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk middels het aanvraagformulier kenbaar maken.


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan anderen

De medewerkers van het SAG Gezondheidscentrum hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht (en verplichting tot vertrouwelijkheid) van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een ander. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende daartoe gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).


Uitwisseling gegevens

Het SAG Gezondheidscentrum deelt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met het gezondheidscentrum. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw medisch specialist(en). Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als gezondheidscentrum bij aan medicatieveiligheid.


Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische gegevens. Het is verplicht dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt door uw huisarts overgedragen middels een beveiligde verbinding. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Houd er echter rekening mee dat het maken van een kopie tijd in beslag neemt; wij streven ernaar om uw verzoek binnen 4 tot 6 weken af te handelen. Wij verzoeken u dan ook pas langs te komen voor het ophalen van het dossier wanneer u van ons bericht heeft gekregen dat het klaarligt.

Staat u als patiënt bij SAG ingeschreven, dan kunt u via het online patiëntenportaal/de MijnSAG-app van uw gezondheidscentrum uw medisch dossier 24/7 inzien dan wel downloaden.


Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht over deze privacyverklaring of bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek. Mocht u er met de huisarts niet uitkomen, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra middels e-mailadres: fg@sag-amsterdam.nl. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat het gezondheidscentrum uw persoonsgegevens niet volgens de geldende privacywetgeving verwerkt.