Raad van Bestuur

De SAG heeft een eenhoofdig Raad van Bestuur, bestaande uit mevrouw P.A.W. (Paulien) van Hessen, arts voor maatschappij en gezondheid. Zij is sinds 1 januari 2015 bestuurder van de SAG.

De gezondheidscentra vormen het hart van de organisatie. Elk centrum heeft een leidinggevend duo bestaande uit een locatieverantwoordelijk huisarts en een centrummanager. Voor de centrale bedrijfsvoering zorgt het bedrijfsbureau, dat tevens de centra ondersteunt. Begin 2009 is de organisatie uitgebreid met SAG Zorgontwikkeling BV, aanbieder van Jeugdgezondheidszorg voor 0 – 4 jarigen in Amsterdam, naast de GGD.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op de Raad van Bestuur en de besturing van de SAG. De raad bewaakt de maatschappelijke opdracht, de realisatie van de strategische doelstellingen en de continuïteit van de SAG. Hij fungeert als klankbord voor de bestuurder en als geweten van de organisatie. Jaarlijks voert de Raad van Toezicht een gesprek met de bestuurder over haar functioneren.

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren. De samenstelling van de Raad van Toezicht is zodanig dat de raad zijn taak onafhankelijk en naar behoren kan vervullen. De wijze waarop de raad zijn taak uitvoert is vastgelegd in het reglement Raad van Toezicht. De raad hanteert de Zorgbrede Governance Code.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • Mevrouw drs. Sybille Grob, Voorzitter Raad van Toezicht
  • De heer drs. Martijn Beversluis, lid Raad van Toezicht
  • De heer drs. Hans Broertjes, lid Raad van Toezicht
  • Mevrouw drs. Toosje Valkenburg, huisarts, lid Raad van Toezicht
  • De heer Lennard Ekelmans, lid Raad van Toezicht